Pallotyni PALLOTYNI
Św Vincenty Pallotti PDF Drukuj Email

 

Założyciel Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, św. Wincenty Pallotti, urodził się w Rzymie 21 kwietnia 1795 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1818 roku. Był człowiekiem modlitwy i czynu. W 1835 roku powołał do życia Ruch, któremu nadał nazwę Powszechne Apostolstwo. Zmarł w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Papież Pius XII zaliczył go w poczet błogosławionych 22 stycznia 1950 roku, a Papież Jan XIII ogłosił go świętym 20 stycznia 1963 roku. Dzieło św. Wincentego Pallottiego przyjęło z czasem nazwę Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Do Polski dzieło Pallottiego przeszczepił ks. Alojzy Majewski w 1907 roku. W 2007 roku Księża Pallotyni obchodzili Jubileusz 100-lecia działalności apostolskiej w Polsce.

 

"Święty Wincenty Pallotti… ...naucz nas iść za twym świetlanym przykładem, abyśmy mogli chwalić Boga świętością naszego życia i pracy!"

/z modlitw SAC/

 

"Jedynym celem jest chwała Boża. Jedynym złem jest grzech. Jedynym dobrem jest niebo. Jedynym wzorem jest życie Jezusa Chrystusa. Jedyna miłością jest Bóg." - św. Wincenty Pallotti

 

Wincenty w szóstym roku życia rozpoczął naukę w szkole powszechnej. Po ukończeniu szkoły usiłował wstąpić do zakonu kapucynów. Rodzice jego byli dobrodziejami tego zakonu; matka, która zmarła w 1827 r., spoczywa w kościele kapucynów na Via Veneto. Jednakże za radą spowiednika, ze względu na stan zdrowia, zrezygnował z pragnienia życia w zakonie, ale nigdy nie zrezygnował z myśli o kapłaństwie.

 

Widząc jasno swoją drogę życia, Wincenty, jesienią 1807 r., rozpoczął naukę w Kolegium Rzymskim. Uczelnię tę ukończył w 1813 r., przyjmując święcenia niższe w 1811 r. Od jesieni 1814 r. Pallotti studiował filozofię i teologię na uniwersytecie rzymskim Sapienza, uczęszczając równocześnie na wykłady z nauk przyrodniczych, wyższej matematyki, historii i prawa. Jednocześnie prowadził w tych latach głębokie życie wewnętrzne, o czym świadczy jego dziennik duchowy. Stać się świętym księdzem było dla niego sprawą nieskończenie ważniejszą, niż być księdzem uczonym. Święcenia wyższe poprzedzające kapłaństwo otrzymał w Bazylice na Lateranie w Rzymie. Dnia 16 maja 1818 r. w tej samej świątyni przyjął upragnione święcenia kapłańskie. Następnego dnia odprawił pierwszą Mszę św. w kościele del Gesu we Frascati.„Przechodzi to ludzkie wyobrażenie, że nieskończona dobroć Boża mojego ukochanego Ojca raczyła w zadziwiający sposób spojrzeć na mnie i wynieść mnie do zaszczytu kapłaństwa... Proszę wszystkie stworzenia, aby za mnie dziękowały Bogu za nieocenioną łaskę powołania... Proszę Boga, aby uczynił ze mnie niezmordowanego robotnika”. - Św. Wincenty Pallotti

 

Dnia 15 lipca 1818 r. Pallotti ukończył studia uniwersyteckie, uzyskując doktoraty z filozofii i teologii. Życie kapłańskie Wincentego odznaczało się dwiema cechami: skupieniem i aktywnością. Gdy się modlił, oddawał świat Bogu, gdy szedł ulicą, niósł Boga światu. Pierwszy rok kapłaństwa Pallotti poświęcił głównie młodzieży, wśród której pracował już podczas studiów, niosąc jej pomoc duchową i materialną. A kontynuacją pracy dla młodzieży było przyjęcie przez ks. Pallottiego w 1819 r. na okres dziesięciu lat stanowiska korepetytora na uniwersytecie Sapienza. Od roku 1829 przez trzynaście lat był ojcem duchownym Seminarium Rzymskiego. Pod koniec 1834 r. został mianowany rektorem kościoła Santo Spirito przy Via Giulia. Funkcję tę pełnił do lutego 1846 r. Tu założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, zatwierdzone 11 lipca 1835 r. przez papieża Grzegorza XVI.

 

Od 6 stycznia 1836 r. urządzał uroczystości Oktawy Epifanii jako wyraz jedności i powszechności Kościoła. W roku 1837 zaczął starania o założenie Kolegium Misyjnego oraz sierocińca dla dzieci i młodzieży żeńskiej, który stał się okazją do powstania Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego. Mimo przepracowania i choroby przyjął w 1842 roku nominację na duszpasterza wojskowego w Rzymie, a w dwa lata później kapelanię szpitala Cento Preti. Ważnym momentem w życiu ks. Pallottiego było przekazanie mu w 1844 r. przez Stolicę Apostolską dla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego pofranciszkańskiego kościoła i klasztoru San Salvatore in Onda przy Via Pettinari, gdzie do dzisiaj znajduje się Zarząd Generalny Stowarzyszenia. Całe swoje życie kapłańskie poświęcił na ożywianie chrześcijańskiej wiary wśród ochrzczonych. Jego gorliwość o Królestwo Boże przynaglała go do szerzenia i popierania współpracy między duchownymi, zakonnikami i świeckimi.

 

Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował posługę m.in.:

• pomagał biednym, chorym, opuszczonym • założył instytuty charytatywne, sierocińce, domy pomocy, itp.

• otaczał opieką duchową żołnierzy, robotników, studentów i więźniów

• popierał i ożywiał bractwa i zrzeszenia wiernych

• był kierownikiem duchowym w seminariach rzymskich i w klaszto¬rach sióstr

• poświęcał się w sposób niezmordowany spowiedzi, był spowiedni¬kiem poszukiwanym przez ludzi wszystkich stanów

• prowadził misje ludowe w parafiach

• poświęcał się religijnemu kształceniu młodzieży w szkołach wie¬czornych i w innych organizacjach młodzieżowych

• zajął się chrześcijańską formacją świeckich, zakonników i ducho¬wnych

• opracowywał teksty religijne i popierał apostolstwo słowa drukowa¬nego

• ożywiał działalność misyjną, zwracając szczególną uwagę na pro¬blemy chrześcijańskiego Wschodu

• zapoczątkował obchody Oktawy Epifanii jako wyraz jedności i po¬wszechności Kościoła

• był rektorem kościoła Santo Spirito dei Napoletani

 

• założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Ks. Wincenty Pallotti zmarł w opinii świętości, w Rzymie, 22 stycznia 1850 r. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Jego ciało, które nie uległo rozkładowi, zostało złożone w kryształowym sarkofagu pod mensą głównego ołtarza w kościele San Salvatore in Onda w Rzymie. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.